ŽELJKO SAMARDŽIĆ I CRVENA JABUKA
ALEJE LJUBAVI
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Zaključci 47. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće
Zaključci 47. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 16.05.2023. godine na 47. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Vlatka Županec, Josip Sršan, Marko Jurović, Leonard Sanjković, Dolores Vrtarić, Mateja Novak, Petra Sršan Strojko, Drago Belše, Zoran Turk, Marta Erdelja) donosi sljedeće:
ZAKLJUČKE
 
 
1.Obavještava se javnost da se idući tjedan postavlja nadstrešnica za putnike na novom autobusnom stajalištu u Selskoj ulici u Murskom Središću, a koja se naručila prije 45 dana te je bilo potrebno čekati isporuku.
2.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da kontaktira autobusne prijevoznike i zatraži da se putnici iskrcavanju i ukrcavaju isključivo na novom autobusnom stajalištu u Selskoj ulici. Za isti problem također će se upoznati i Policijska postaja Mursko Središće.
3.Zadužuje se komunalni redar za uređivanje poljskih puteva na području grada Mursko Središće.
4.Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za izgradnju ograde na kompleksu nogometnog igrališta NK Rudar Mursko Središće, od tražene četiri (4) ponude, u roku su pristigle četiri (4) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke Artika tim d.o.o. iz Nedelišća u iznosu od 3.380,00 eura s uključenim PDV-om.
5.Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Čakovec – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 300,00 eura za podmirenje troškova prijevoza nastalih zbog organizacije usluge za članove s područja grada Mursko Središće.
6.E.J. -  temeljem podnesene zamolbe za sufinanciranje troškova maturalnog putovanja za dijete odobrava se financiranje navedenog i to prema Odluci o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje maturalnih putovanja učenika osnovne škole s prebivalištem na području grada Mursko Središće
7.Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za prikljupljanje triju (3) ponuda za postavljanje osvjetljenja u centru naselja Peklenica odnosno kod „Trojke“.
8.Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec i Grad Mursko Središće potpisali su Sporazum o sufinanciranju „Centra PRINOS“ u iznosu od 2.355,50 eura, a koje će Grad Mursko Središćše isplaćivati u tromjesečnim ratama. Centar PRINOS pružati će usluge zbrinjavanja beskućnika i drugih osoba u potrebi putem organiziranog savjetovanja, aktivnosti u svrhu socijalnog uključivanja i slično.
9.Odjel abdominalne kirurgije Županijske bolnice Čakovec – temeljem podnesene zamolbe odobrava se pokroviteljstvo nad Sipozijom o zbrinjavanju traume abdomena u iznosu od 300,00 eura.
10.Škola nogometa Rudar Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se pokroviteljstvo za odlazak na međunarodni turnir „Crikvenica Cup“ u vidu financiranja troškova autobusa za odlazak na navedeni događaj.
11.Udruga slijepih Međimurske županije – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 300,00 eura za odlazak na Međunarodno druženje slijepih i slabovidnih osoba u Okroglo  u Sloveniji.
12.Međimurska gruda, Udruga za očuvanje kulturne baštine – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 100,00 eura za pokroviteljstvo 8. Festivala međimurskih slastica „Bakini kolači“.
13.SRD „Verk“ Križovec – temeljem podnesene zamolbe za isplatu kapitalne donacije odobrava se isplata iste u iznosu od 1.327,23 eura sukladno potpisanom Ugovoru o financiranju programa i projekata.
14.Media-mix Radio 105 – temeljem podnesene zamolbe prihvaća se pokroviteljstvo nad obilježavanjem 30-e obljetnice djelovanja Radija 105 na način da će Grad Mursko Središće pokriti trošak sportske dvorane dok organizator snosi sve troškove čišćenja iste.
15.S.B.– temeljem podnesene zamolbe za financiranje terapije u tvrtki Angerona d.o.o. za dijete koje je u Spektru autizma odobrava se sufinanciranje istog i to u iznosu od 70,00 eura mjesečno odnosno 50% od ukupnog iznosa do kraja 2023. godine.
16.Podružnica umirovljenika Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se kupnja 100 komada Freestyle Optimum trakica za mjerenje razine šećera u krvi.
17.Cedrus Forest d.o.o., Čakovec – prihvaća se ponuda za uslugu stručne službe za provođenje Programa zaštite divljači Grada Mursko Središće za razdoblje od 01.04.2023. do 31.03.2024. godine u iznosu od 1.658,75 eura.
18.Košarkaški klub “Rudar” Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe povodom obilježavanja 50 godina kluba i održavanja Susreta generacija košarkaša Grad Mursko Središće daje na korištenje osam kompleta klupa i stolova, četiri komada suncobrana, razglas i mikrofon i kotao za kuhanje. Također, odobrava se pokroviteljstvo nad navedenim događajem u iznosu od 200,00 eura.
19.Nakon provedenog postupka javne nabave male vrijednosti u otvorenom postupku za izradnju pješačko biciklističke staze u Poljskoj ulici u Murskom Središću pristigle su dvije ponude te se prihvaća ekonomski najpovoljnija ponuda tvrtke Kabel-mont d.o.o. Domašinec u iznosu od 82.017,00 eura + PDV. Nakon proteka roka mirovanja i rebalansa Proračuna s navedenom tvtkom sklopit će se ugovor o izvođenju radova.
20.Zadužuje se Odsjek za opće društvene djelatosti za nabavu 20 komada pivskih kompleta za potrebe manifestacija grada.
 
 
Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
 
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
GRADONAČELNIK
KLASA: 007-01/23-01/106                                                              GRADONAČELNIK:
UR.BROJ: 2109-11-23-01-1                                                            Dražen Srpak
Mursko Središće, 16.05.2023.

16.05.2023
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International