RAJKO SUHODOLČAN I OKTET KAJ
POD BRAJDE
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Kolegij gradonačelnika grada MURSKO SREDIŠĆE - 29. sjednica
Kolegij gradonačelnika grada MURSKO SREDIŠĆE - 29. sjednica
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 01.08.2022. godine na 29. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Josip Sršan, Zoran Turk, Mateja Novak, Dolores Vrtarić) donosi sljedeće:
 
 
ZAKLJUČKE
 
1. Atletski klub “Mursko Središće” – temeljem zamolbe za pomoć u organizaciji utrke Grada Mursko Središće odobrava se pokroviteljstvo u iznosu od 10.000,00 kuna za nabavu majica.
2. Letis d.o.o. – prihvaća se ponuda za tisak bilježnica u iznosu od 22.857,19 kuna (s PDV-om). Kao i prethodnih godina početkom školske godine učenici osnovne škole s područja grada Mursko Središće dobiti će 10 bilježnica prilagođenih za razred koji pohađaju.
3. Temeljem zamolbe roditelja djeteta koje je u spektru autizma odobrava se program male školice za 8. mjesec u visini od 50% ukupne cijene programa.
4. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za organizaciju sastanka s predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova- Policijske uprave Međimurske na temu novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a u svrhu uređenja i označavanja prometnica na području grada za njihovo pravilno korištenje.
5. Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Čakovec “Međimurski slatkiši” – temeljem zamolbe odobrava se pokroviteljstvo u iznosu od 700,00 kuna za održavanje 4. Sportskih igara. Poziva se udruga da takve ili slične programe prijavi na Javni poziv grada za sufinanciranje programa/projekta/manifestacije udruga.
6. Rukometni klub “Sokol” Vratišinec – temeljem zamolbe odobrava se pokroviteljstvo u iznosu od 500,00 kuna za održavanje memorijalnog turnira “Bukovec – Farkaš”.
7. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka jednostavne nabave za izvođenje radova na oborinskoj odvodnji i izgradnji pješačko – biciklističke staze u Tekstilnoj ulici u Murskom Središću u svrhu da se u potpunosti završi ulica nakon aglomeracije. S obzirom na to da se radi o županijskoj prometnici radovi će se financirati u omjeru 50% grad – 50% Županijska uprava za ceste MŽ.
8. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za uređenje kuhinje u društvenom domu u Štrukovcu. Upravni odjel za financije,proračun,društvene djelatnosti i socijalnu skrb zadužuje se za osiguranje sredstava u proračunu.
9. Temeljem odobrenog projekta od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zadužuju se Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove i voditeljica za EU projekte za raspisivanje jednostavne nabave za nabavu pomoćnog čamca s motorom za skelu “Fusek” u Murskom Središću.
10. INTERREG HU – HR – s obzirom na to da su u sklopu projekta “Energy Tour” ostala neiskorištena sredstva zadužuje se voditeljica EU projekata za pokretanje postupka jednostavne nabave za postavljanje dječjih igrala na području Spomen park naftaštva u Peklenici. Igrala će se postaviti ako kontrolno tijelo odobri realokaciju sredstava.
11. Zadužuje se komunalno redarstvo da u suradnji s inspekcijskih službama, policijom, predsjednikom Mjesnog odbora Hlapičina i predsjednikom Vijeća romske nacionalne manjine organizira obilazak romskog naselja u Hlapičini u svrhu utvrđivanja nelegalnog posjedovanja pasa od strane stanovnika tog naselja te da se poduzmu odgovarajuće mjere kažnjavanja vlasnika te svih daljnjih potrebitih radnji u svrhu čipiranja, cijepljenja ili pak drugog odgovarajućeg zbrinjavanja životinja. Rok za gore navedeno je 30 dana.
 
 
 
 
Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
 
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
GRADONAČELNIK
 
KLASA: 007-01/22-01/257                                                              GRADONAČELNIK:
UR.BROJ: 2109/11-22-01/1-1                                                         Dražen Srpak
Mursko Središće, 01.08.2022.

01.08.2022
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana