DINO MERLIN
SVE JE LAŽ
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | POČETNA KONFERENCIJA Projekta "Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće"
POČETNA KONFERENCIJA Projekta "Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće"
U Centru za kulturu „Rudar“ Mursko Središće u petak 04. rujna 2020. godine održana je početna konferencija projekta "Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće" -KK.06.3.1.15.0003.
Početnoj konferenciji nazočili su gradonačelnik Grada Mursko Središće i predstavnik skupštine Murs-ekom d.o.o. Dražen Srpak, zamjenik gradonačelnika Miljenko Cmrečak, direktor komunalnog poduzeća Murs-ekom Josip Sršan, načelnik općine Sveti Martin na Muri Dražen Crnčec, načelnik općine Selnica Ervin Vičević, načelnik općine Vratišinec Zdravko Mlinarić, nadzorni odbor Murs-ekoma, direktori i predstavnici komunalnih poduzeća Pre-kom i Čakom, predstavnici Regionalne razvojne agencije Međimurja te predstavnici Socijalne zadruge Humane nove.
Gradonačelnik Grada Mursko Središće i predsjednik skupštine Dražen Srpak pozdravio je sve prisutne te istaknuo da se projekt kompostane pripremao kroz više godina jer se drastično smanjio udio sufinanciranja od strane EU, da je izgradnja kompostane daljnji korak u zaštiti prirode, te da je izgradnja kompostane samo jedan od projekata koji se provodi u tvrtki Murs-ekom d.o.o.
U sklopu javnog poziva Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada financiranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, – Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ trgovačkom društvu Murs-ekom d.o.o. odobren je projekt "Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće" vrijednosti 4.869.345,02 kuna. Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta iznose: 4.834.783,46 HRK uz sufinanciranje od 50% sredstava prihvatljivih troškova.
Trgovačko društvo Murs-ekom d.o.o. krajem ožujka ove godine prijavilo je projekt „Izgradnja i opremanje kompostane Mursko Središće“. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Izgradnju i opremanje kompostane Mursko Središće potpisan je 26. lipnja 2020. godine. Projekt će se provoditi u razdoblju od 25 mjeseci na području 4 JLS – Grad Mursko Središće, Općina Sveti Martin na Muri, Općina Selnica i Općina Vratišinec.
Izgradnjom i opremanjem Kompostane Mursko Središće izgradit će se novo postrojenje za obradu biootpada, kapaciteta 1700 tona godišnje. Projektom bi se dodatno podigla svijest korisnika kompostane na području provođenja projekta i smanjile količine otpada na odlagalištu. Za potrebe funkcioniranja kompostane nabavit će se tri nova uređaja/stroja: sijačica s dva sita (13mm i 25mm) za prosijavanje proizvodnog komposta, drobilica za predobradu biorazgradivog otpada iz smeđih kanti i granja i teleskopski utovarivač za doziranje strojeva i premještanje biorazgradivog otpada. Navedenim strojevima ubrzava se proces kompostiranja i podiže se kvaliteta proizvedenog komposta. Glavni ciljevi projekta su povećanje uključenosti korisnika kućanstva u sustav odvoza biootpada, smanjenje količina odloženog biootpada na odlagališta, povoljniji utjecaj na okoliš, smanjenje troškova prijevoza biootpada, a time i smanjenje negativnog utjecaja ispušnih plinova na okoliš, osim navedenog težimo tome da novoizgrađena kompostana Mursko Središće postane primjer dobre prakse u obradi biorazgradivog komunalnog otpada i primjer Centra edukacije poljoprivrednika za korištenje komposta u klasičnoj i ekološkoj poljoprivredi. U sklopu projekta osigurana su i sredstva za plaće djelatnika Murs-ekoma koji će raditi na administriranju i koordinaciji projekta.
Ovim projektom započinje ciklus kontinuiranog ulaganja u modernizaciju i tehnološko opremanje tvrtke potrebne za kvalitetno funkcioniranje i širenja poslovanja i konkurentnosti.

04.09.2020
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International